Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
måndag
feb242014

Ånger, all denna ånger

I det offentliga språket har våra moraliska ord blivit urvattnade och mist sin betydelse. Ord som ”skam”, ”skuld” och ”förlåtelse” är inte längre av kött och blod, utan liknar mer piruetter för att undkomma klander eller framstå som bättre än omgivningen. Den utvecklingen har beskrivits tidigare på inslag.se.

John Roddam Spencer Stanhope – Thoughts of the Past

Till listan över hotade begrepp kan läggas ”samvetskval”. Sådan ruelse är på väg att trängas undan av den ytligare ”ångern”. Vi känner inte längre kval. Vi ångrar oss. I en artikelNew Republic gör Judith Shulevitz distinktionen mellan samvetskval (remorse), som är det man känner över ens dåliga val som drabbat andra, och ånger (regret) som är det man känner över de dåliga val som drabbat en själv. Att göra saker som har negativa konsekvenser för andra kan ofta även få negativa konsekvenser för en själv. Det innebär inte att den ånger man känner över sådana handlingar med nödvändighet också innebär att man känner samvetskval.

Ånger känner den moderna människan allt oftare, menar Shulevitz, i takt med att vardagen genomsyras av allt fler valsituationer. Dåliga val är oundvikliga och vi kommer att ångra dessa. Men samvetskval däremot? Och när någon offentligt beklagar sina dåliga val, är det då ånger eller samvetskval som egentligen uttrycks?

Mitt intryck är att den offentliga avbönen har blivit vanligare – antagligen en effekt av mer aggressivt nymoralistiska stämningar. Men jag betvivlar starkt att det som uttrycks i dessa avböner särskilt ofta kan handla om riktiga samvetskval. Men den ånger som uttrycks är nog desto mer innerligt känd.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>