Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
feb192014

Skapade förbudet mot barnaga en normförändring?

Förbudet mot barnaga 1979 brukar ofta anföras som exempel på att lagstiftning kan förändra rådande normer. Men är det ett bra exempel? I slutet av 1960-talet och under 1970-talet skedde trots allt en lång rad normförändringar i samhället, och auktoritära relationer ifrågasattes inom många samhällsområden. Kan beslutet primärt ha varit en effekt av sådana idéer snarare än en orsak till normförändringar?

Detta diagram visar andelen som svarat jakande på att aga är ”ett omistligt redskap när det gäller barnuppfostran” vid fem mättillfällen mellan 1965 och 1994 (se metodkommentar nedan).

Stöd för att använda barnaga i uppfostran. (Baserat på SOU 2001:18, s. 55)

Nog ser det ut att ha ägt rum en rejäl förändring i synen på barnaga redan innan det blev förbjudet. Kanske kan den attitydförändringen ha spelat roll för att det blev förbjudet.

Metodkommentar: Tyvärr ställdes inte exakt samma fråga 1994. Då ställdes istället två andra frågor: om man är ”positivt inställd till mildare former av kroppslig bestraffning” (11 %) samt om ”kroppslig bestraffning ibland är nödvändig i barnuppfostran men ska då vara noga övertänkt och inte en effekt av ilska” (34 %!). Den ena formuleringen är lite väl drastisk, den andra är alltför försiktigt formulerad för att motsvara den tidigare frågan. Som kompromiss använder jag ett medelvärde för de båda frågorna som datapunkt för 1994.

Reader Comments (6)

Jag kommer ihåg debatten innan den lagen infördes.Bland många borgeliga debattörer utanför den aktiva politiken framställdes den lagen som ett exempel på det galna vänster-sverige.Skall inte föräldrar få uppfostra sina barn? Utlandet kommer att skratta åt Sverige!
Man kan säga att den borgeliga regeringen som tog över makten 1976 fortsatte i helt samma spår som socialdemokraterna och vänstern hade startat när det gäller kvinnor och barn.Speciellt Folkpartiet profilerade sig som ett jämnställdshetsparti.
Per Ahlmark skildrar i sina memoarer hur han blev agad av sin högutbildade pappa och som medförde att han tyckte att aga är fel.

20 februari 2014 | Unregistered Commentersven erik hansson

En annan känd lag från 1970-talet är lagen om den fria aborten.
Men även där hade lagen föregåtts av en kraftig attitydsförändrin från slutet av 1960-talet både bland folket och inom sjukvården, så när abortlagen kom 1975 var den fria aborten i praktiken genomförd.

20 februari 2014 | Unregistered Commentersven erik hansson

Tveklöst är synen på barnaga och mildare våld väsentligt annorlunda idag, och sannolikt mycket påverkad av förbudet. Under min uppväxt på 50-talet var det en ickefråga bland vanliga människor. Aga i meningen _systematisk överlagd bestraffning_ med rotting eller liknande var ovanlig och betraktades negativt. Däremot var mildare våld i form av en dask i baken inte ovanligt, och sågs inte som fel. Idag betraktas det som en ickefråga att även den senare formen är fel, vilket det inte finns något övertygande vetenskapligt underlag för, och det kan inte uteslutas att det kan vara tvärtom.

21 februari 2014 | Unregistered CommenterClaes

Intressant att så många instämmer att aga är ett "omistligt" redskap 1994, med tanke på hur marginaliserad denna åsikt är politiskt, Men även med tankte på hur diskussionen går socialt. Att man agar sina barn är inget man erkänner i konversation direkt.

23 februari 2014 | Unregistered CommenterJr

Ja, men se dock metodkommentaren im frågeformuleringarna. Jag tror att det sjönk mycket snabbare och mer markant bland yngre (dvs bl a småbarnsföräldrar). Den här siffran gäller hela befolkningen.

24 februari 2014 | Registered CommenterPeter Santesson

Hur en normförskjutning äger rum är naturligtvis en intressant fråga. I detta fall föregicks förbudet av debatt i offentliga medier under ett antal år som naturligtvis påverkade opinionen och sedan ledde till förbudet. Däremot kan jag inte påminna mig att det var en fråga som engagerade "vanliga" människor i någon större utsräckning, vilket väl tyder på att orsaken inte var en normförskjutning i folkdjupen utan en ideologiskt grundad uppfattning bland dåtidens tyckarelit som dessa lyckades driva igenom och lagfästa. När förbudet väl införts tror jag för min del att det haft stor inverkan på normer.
En liknande frårga är ju sexköpsförbudet, vilket enligt min uppfattning har haft en klar inverkan på dagen normer.
Att utreda hur detta verkligen förhåller sig med dessa frågor är knappast lätt och om möjligt fordrar det nog mycket arbete, eller vad är din uppfattning Peter?

24 februari 2014 | Unregistered CommenterClaes

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>