Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
feb132014

Barn eller inte?

Åldersgränser tycks vara på väg att bli omoderna. I Belgien tar man i dag beslut om att avskaffa åldersgränsen för eutanasi. Nu ska även barn ha rätt att begära dödshjälp, ”under förutsättning att en psykolog och en psykiater bedömer att barnet kan inse vidden av sitt beslut”. På andra områden har åldersgränser utmanats även i Sverige. Ett exempel är att man nu ifrågasätter åldersgränsen för könsbyten, något som eventuellt även ska bli tillåtet för barn under 18 år.

Om detta är en trend får man nog säga att Miljöpartiet ligger i fronten. 

Det var den 27 januari som medlemmarna i Miljöpartiet i Haninge, som sedan länge skakas av inre strider, samlades för att besluta vilka kandidater som ska stå först på partiets lista inför fullmäktigevalet i höst. Fler av mötesdeltagarna var mycket unga, men det hindrade inte att de deltog i omröstningarna.

  – Det var åtminstone en sexåring och en åttaåring och flera andra små barn som röstade. De gjorde precis som deras föräldrar sa åt dem.

Något misstag handlar det inte om.

  – Det är en medveten satsning från vår sida - vi vill vara ett öppet parti där ungdomar har talan och beslutanderätt, säger Mats Pertoft.

Har vi bestämt oss för att behandla barn som vuxna? Oklart. Regeringen föreslår samtidigt att göra 18-årsgränsen för äktenskap absolut och utan möjligheter till undantag. Åldersgränser är svåra saker. Och samtidigt kommer andra artiklar som varnar för en utveckling i motsatt riktning – inte att barn för snabbt kliver över gränsen till vuxenvärlden utan att vuxna infantiliseras. I Axess noterar Maria Eriksson att Per Albin Hanssons gamla folkhemsformulering beskrev befolkningen med en metafor som implicerade att alla var barn.

”Det goda hemmet känner icke till några privilegierade eller tillbakasatta, inga kelgrisar och inga styvbarn”, sa Per Albin Hansson 1928. Styvbarn eller inte – har vi inte växt upp nu?

Men kanske råder inget motsatsförhållande här? Ett barntillåtet samhälle där alla möts på mitten?

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>