Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
aug202013

Två grupper i slöjdebatten

Debatten om slöjuppropet har snabbt rört sig till abstraktionsgrader och områden som jag personligen inte är kompetent att säga något meningsfullt om. Men i all enkelhet finns ett dilemma som jag kommer att tänka på när jag följer diskussionerna.

Vi har, rent logiskt, två grupper som kan vara föremål för förtryck i slöjfrågan. (1) För det första har vi gruppen kvinnor som själva vill bära slöja, men som utsätts för olika kränkningar när de har på sig den. (2) För det andra har vi gruppen kvinnor som inte vill bära slöja, men som utsätts för olika kränkningar om de låter bli att ta på sig den. Rimligen är alla högst eniga om att båda grupperna borde få klä sig som de vill, och att båda grupperna förtjänar samhällets stöd och engagemang för att få klä sig som de önskar.

Vilken grupp är störst i Sverige i dag? Vilket problem är mest utbrett? Jag vet inte. Finns det data på detta? Frågan blir lite krångligare eftersom grupp 2 också kan vara föremål för dubbla trakasserier, dels när de förmås bära ett plagg de ogillar, dels om de sedan behandlas illa i det omgivande samhället på grund av plagget, precis som grupp 1. Nåväl, gissningsvis skiljer sig grupperna åt en del. Det ligger nära till hands att tro att (1) mer utgörs av vuxna kvinnor, medan (2) utgörs av yngre kvinnor på väg ut i livet. Jag skulle också gissa att (1) har mer problem med trakasserier och diskriminering från främmande människor, medan (2) har problem som till större delen består av familjekonflikter och bekanta personer i närmiljön.

Som sagt är nog alla eniga om att både (1) och (2) bör få göra som de vill, precis som alla vi andra. Men finns det en praktisk målkonflikt för den som vill engagera sig här – där mangrann uppslutning för den ena vällovliga målsättningen riskerar att skugga den andra?

De problem som grupp (1) och grupp (2) har kan kanske formuleras mer generellt, som att (1) trakasseras om de vill välja en mindre västerländsk livsstil än majoritetssamhället, medan (2) trakasseras om de vill välja en mer västerländsk livsstil än sin familj och närmiljö. Båda grupperna far illa, men för den politiker eller aktivist som vill ge stöd är det nog en svår balansgång att inte ”favorisera” endera aspekten av problemet.

Dagens svenska vänster tycks ha fokus på (1) just nu. Slöjuppropet är det senaste exemplet, Stefan Jonssons position i hedersvåldsdebatten ett annat, och den negativa reaktionen på Femen-aktionen i Stockholms moské är ett tredje. Det kan mycket väl vara så att dagens svenska höger på motsvarande sätt tenderar att fokusera på grupp (2) – vänster och höger som en punkt och kontrapunkt. Det finns nog underliggande ideologiska skäl till vilket fokus som man engageras mest av. Det är en komplicerad fråga, men kanske den intressantaste att fundera på.

Reader Comments (2)

Ponera en kvinnors-våld-mot-män-kampanj. Att den skulle få sina fiskar mycket varma är ingen högoddsare. Jag håller det även för troligt att ungefär samma vänstergrupp som idag kramar hijabuppropet skulle vara dess argaste belackare, samt att invändningarna skulle vara analoga med dem som framförs av hijabuppropets tänkande motståndare.

21 augusti 2013 | Unregistered Commenterotmeahij

Vänstern försvarar religionen.Högern tycker att föräldrarna inte vet vad som är bäst för sina barn.Ur led är tiden.

21 augusti 2013 | Unregistered Commentersven

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>