Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
jun202013

Exakt vilken ”integrationspolitik” är det som ska bort?

Integrationspolitiken är under utfasning. Åtminstone termen ”integration” – inom vissa läger. För åtta månader sedan var Ylva Johansson socialdemokraternas integrationspolitiska talesperson. Men det var då det. Numera tituleras hon som partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson som också har ansvar för integrationspolitiken. Integrationspolitik börjar bli kontroversiellt. Är det en rumsren politisk ambition att integrera nyanlända? Ylva Johansson förklarar:

Vi tycker att det är ett problem när man gör integration till ett alldeles eget politikområde, som liksom svävar fritt över alla andra områden. För det är naturligtvis så att om du är arbetslös så är det en fråga för arbetsmarknadspolitiken, oavsett vilken bakgrund du har. Om du har problem med skolan är det en fråga för utbildningspolitiken, oavsett vilken bakgrund du har. Om du är sjuk är det en fråga för sjukvårdspolitiken, oavsett vilken bakgrund du har

Mmm, okay? Men ska vi ha någon integrationspolitik då? I åsiktssvängen börjar många svara nej. Vaddå integreras? Folk ska väl få vara som de är? Stureplanscenterns ordförande är en representativ röst.

[F]ör mig klingar dock själva ordet integration illa. Att ”integreras”, att ”bli integrerad”, ”vi behöver integrera dem” o.s.v. Hur ofta hör man om någon som integrerat sig själv eller att två grupper integrerats med varandra? ... Det som behövs är alltså jobb, jobb, jobb och viss utbildning om lagar och regler. I övrigt bör vi människor tillåtas leva våra liv som vi själva vill, oavsett om vi är födda inom Sveriges gränser eller någon annanstans.

Ett blocköverskridande integrationskritiskt kluster formeras, från en Ylva Johansson i ena änden till Stureplanscentern i den andra, med den twittrande klassen i mitten.

Dagens integrationspolitik

Ett politikområde som ”svävar fritt över alla andra områden” – verkligen? Det låter intressant. Hur ser då detta kritiserade politikområde ut i dag? Vilka offentliga åtgärder finns och hur stora resurser läggs där? De statliga anslagen till integrationspolitiska insatser ligger under utgiftsområde 13, anslag 1:1–5. Totalt handlar det om drygt 10 miljarder kronor, som nu tydligen spenderas på att göra åtskillnad på grupper. Anslagen fördelar sig på följande sätt.

Låt oss titta närmare på anslagen för att se vad det månne kan vara som dessa kritiker av integrationspolitik egentligen vänder sig emot.

1. Kommunersättning

Merparten av integrationsutgifterna består av en schablonersättning till kommunerna som utgår för de nyanlända som kommunplaceras. Denna ersättning utgår till kommunen under två år för en nyanländ och ska täcka kommunala kostnader för sådant som tolkar, sfi, särskilda insatser inom skola, förskoleverksamhet och barnomsorg etc. som kommunerna ombesörjer. Här ligger också kommunal ersättning för mottagande av ensamkommande barn samt insatser vid särskilda omsorgsbehov (t.ex. handikappade nyanlända). Kommuner med stort mottagande protesterar vilt över att ersättningen är för låg och menar att de har långt större kostnader. Är det kommunersättningen som ska bort?

2. Etableringsersättning

Denna ersättning utgår till nyanlända under de två år som den nyanlände ingår i etableringsprogrammet – den dominerande integrationsåtgärden i dag som riktar sig mot nyanlända. Det är etableringsersättning som nyanlända lever på medan de läser Sfi och går till sin etableringslots etc. Ska etableringsersättningen bort? Nyanlända ska kanske gå raka vägen till socialkontoret istället, så att vi inte gör skillnad på folk och folk?

3. Etableringslotsar

En etableringslots är en individuellt vald stödperson som under etableringsprogrammet (dvs. de två första åren) hjälper en nyanländ att basalt kunna navigera i det svenska samhället, hitta försörjning eller göra en plan för hur man ska kunna hitta arbete framöver. Tidigare har detta i praktiken varit uppgifter som utförts utspritt vid olika myndighetskontakter. Nu har man samlat det till en personlig stödfunktion som får en prestationsbaserad bonus om den nyanlände faktiskt hittar egen försörjning. (Den utbetalas sällan i praktiken.) Ska etableringslotsarna avskaffas? Det saknas inte kritik mot lotssystemet som det ser ut nu. Men ska man vid en reform inte ersätta dessa lotsar med någon annan bättre fungerande integrationsåtgärd? Är personligt integrationsstöd till nyanlända helt fel och överflödigt?

4. Integrationsåtgärder

Hm, misstänkt rubrik. Är det här vi hittar det som ska avvecklas? Nu är vi nere på knappt 2,5 procent av de integrationspolitiska budgetanslagen, drygt 240 miljoner kronor. Av dessa går 100 miljoner kronor till SFI-bonus som en stimulans att prioritera svenskstudier. Är det SFI-bonusen som ska bort, är det den stora boven? Här ligger också 100 miljoner som går till kommunalt utvecklingsarbete i utanförskapsområden. Är det detta som ska bort? Ungdomsstyrelsen har knappt 19 miljoner kronor i anslag att fördela till ”organisationer bildade på etnisk grund”. Ett litet anslag som visst kan ifrågasättas, men en ren petitess (ca 2 promille av statens utgifter för integration). Vidare går 11 miljoner kronor till kommuner för att finansiera satsningar på flyktingguider, familjekontakter och liknande socialt nätverksbyggande. Förkastligt? Återstoden av budgetposten är utgifter av fotnotskaraktär.

5. Hemutrustningslån

Slutligen kan nyanlända familjer som inte har något bohag ansöka om förmånliga lån för att kunna köpa möbler och köksutrustning. (Nej, man behöver inte bara en bostad. Man behöver även en stol att sitta på, en gryta att koka maten i, osv.) Ska hemutrustningslånen avskaffas?

Vad ska bort?

Det var det hela. Så ser integrationspolitikens utgifter ut i statsbudgeten. Den som fortfarande hävdar att Sverige inte ska ha någon särskild integrationspolitik bör avkrävas ett svar på vad det konkret är man menar. Vad är det som ska bort? Vilka av dessa insatser är det som är missriktade och svävar ovanpå?

För det kan väl inte vara så att kritiken är rent semantisk? Inte kan det väl vara så att man vill ge sken av handlingskraft genom att bara skyffla runt budgetposter mellan departement och utgiftsområden? Som om politikens effekter skulle förändras av att man byter titel på ansvarig minister.

När Ylva Johansson får följdfrågor blir hon genast svävande.

Men vad betyder det här i praktiken? Anser inte Socialdemokraterna att det finns särskilda integrationsproblem i Sverige. 

– Ja, det finns vissa, naturligtvis. Det handlar om att du behöver ha goda språkkunskaper om du kommer till Sverige och inte har kontakter in i det svenska samhället, kunskap om det svenska samhället. Det finns naturligtvis frågor som är specifika.

Jo se där, det finns ju det, ja. Och dessa specifika frågor kallas just för integrationspolitiska frågor. För närvarande lägger vi ca 10 miljarder om året på området. Vad ska bort? Konkret? Förutom själva ordet då.

Reader Comments (1)

Det finns också integrationspolitik riktat till invandrare (och deras barn) som finansieras genom andra anslag, som svenska för invandrare (sfi), tolkservice, instegs- och nystartsjobb, modersmålsundervisning, validering och värdering av utrikes förvärvad kompetens och utbildning m.m. Ska det också bort?

20 juni 2013 | Unregistered CommenterHenrik

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>