Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
maj292012

Ett tolerant folk

Den dåliga nyheten är att utrikes födda har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden i Sverige relativt andra västländer. I jämförelse med andra länder är sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda mycket stort i Sverige. Den goda och något paradoxala nyheten är att svenskar i allmänhet samtidigt framstår som ett riktigt vidsynt och tolerant folk i jämförelse med andra länder.

Nedanstående diagram visar respondenternas genomsnittliga attityd till om invandrare gör deras land bättre (lång stapel innebär positiv inställning) i European Social Survey 2002 (Zick et al. 2008).

Det tycker nog många är ett glädjande resultat. Kan denna positiva inställning till invandrare bekräftas i fler undersökningar? Jodå, i World Values Survey framträder Sverige som bäst i klassen när det gäller toleranta attityder till minoriteter av olika slag. Det finns ett antal frågor som har bäring på graden av tolerans, och mönstret är genomgående (data för diagrammen nedan). Svenska respondenter uttrycker störst vidsynthet för det avvikande.

En fråga gäller vilka grupper respondenten inte skulle vilja få som grannar. Svenskar uttrycker minst reservationer av alla mot främmande grupper.

(Sverige N=808)

Svenskar uttrycker också en lägre grad av misstro mot personer som har en annan religion än man gör i andra europeiska länder. (Kanske tycker man helt enkelt att sånt oftast kvittar lika i ett sekulärt land? Vem vet.)

(Sverige N=956)

I andra länder tenderar de svarande att påstå att personer av en annan nationalitet inte är så himla mycket att lita på. I Sverige håller de flesta inte med om det.

(Sverige N=956)

När är man ”en av oss” då? Har inte svenskar fruktansvärt svårt att acceptera främlingar och accepterar bara någon som en landsman när man bott i landet i fjorton generationer? USA lär ju vara en smältdegel medan Sverige är något slags bigott Skansen? Eller? Ett sätt att ta tempen på den attityden är att fråga hur viktigt de svarande tycker det är att man har anammat landets seder för att kunna få bli medborgare. Svenskarna tar jämförelsevis lätt på den faktorn.

(Sverige N=990)

Man kan också ställa den mer övergripande frågan om den svarande tycker att etnisk mångfald på det hela taget är trevlig och berikande eller bara jobbig och socialt nedbrytande. Sverige har mest positivt genomsnittssvar av de västländer där frågan ställts. Nedanstående diagram visar andelen svarande som tycker att etnisk mångfald berikar tillvaron.

(Sverige N=988)

Trots detta stöter man på föreställningen att Sverige skulle vara ett osedvanligt trångsynt land, marinerat av föreställningar och attityder som gör just svenskar jämförelsevis dåliga på att acceptera det främmande. Det är gåtfullt vad det finns för belägg för det. Det är säkerligen vanligt i alla länder att människor i allmänhet har en rätt negativ inställning till det kulturellt främmande och avvikande. Och det är säkerligen vanligt både här och där att det finns en skillnad mellan hur vi beter oss och hur vi säger att vi tycker och tänker. Men svensken framstår knappast som en trolig kandidat för att vara mycket mer fördomsfull och avvisande mot invandrare när man ser ovanstående resultat. Tvärtom.

Man kan fundera över hur resultatet skulle tolkats om Sverige hade fallit ut som sämst i klassen i World Values Survey. Skulle då någon avfärdat resultaten med att det är en vilsmid skillnad mellan ord och handling, och att svenskar i allmänhet säkerligen beter sig mer tolerant än de svarar i undersökningar?

 

Edit 2012-05-30:

Det är som sagt inte bara i World Values Survey som Sverige faller ut som ett osedvanligt tolerant land. Nedanstående tabeller är hämtade ur European Social Survey 2010 (klicka för förstoringar).

Vilka belägg finns för att svenskar skulle ha en taskigare attityd till invandrare och kulturellt avvikande personer än folk har i andra västländer?

Reader Comments (3)

För oss som jobbar med att begripa konsumenter är det sedan länge vida känt att attityd och beteende allt som oftast är diametralt olika. Förmodligen gäller inte det bara snabbrörliga konsumentvaror utan även t.ex. diskriminering av icke-svenskar.

29 maj 2012 | Unregistered CommenterJohan

För att citera mig själv:

det är säkerligen vanligt både här och där att det finns en skillnad mellan hur vi beter oss och hur vi säger att vi tycker och tänker. Men svensken framstår knappast som en trolig kandidat för att vara mycket mer fördomsfull och avvisande mot invandrare när man ser ovanstående resultat. Tvärtom.

Vad talar för att attityden skulle skilja sig systematiskt mellan Sverige och andra länder där sysselsättningsgapet är väsentligt lägre? Då skulle alltså Sverige samtidigt :

(1) i större utsträckning än andra överdriva sina positiva attityder, (2) i lägre utsträckning än andra vilja behandla folk lika, (3) men ändå föra en väsentligt generösare invandringspolitik än andra, samtidigt som dessa alltså inte är speciellt välkomna.

Vad talar för den masochistiska kombinationen? En något enklare hypotes tycker jag är att svenskar faktiskt är jämförelsevis toleranta, vilket yttrar sig i landets relativt generösa invandringspolitik och att folk ger just sådana svar i surveyundersökningar.

29 maj 2012 | Registered CommenterPeter Santesson

Jag tror mer på att svensken har lärt sig läxan och att det är enligt 1, 2, 3 precis som du beskriver det.

(1) i större utsträckning än andra överdriva sina positiva attityder,

Ja, vi har länge blivit itutade att man är rasist bara man är kritisk. Jag tror folk svarar som de tror att de bör och ska, på sådana här frågor. ÄVEN om man besvarar dem anonymt. Eller till och med. Man kan nog också tro att man är mer tolerant än man i själva verket är.

(2) i lägre utsträckning än andra vilja behandla folk lika,

Kanske inte i LÄGRE utsträckning, men särskilt välkomnande är vi inte. Det har jag hört från många utländska vänner där vissa har bott här många många år men aldrig har blivit hembjuden till någon svensk. Vi är vänliga men ändå avmätta och lite avståndstagande. Ganska ointresserade om vi är mitt i livet, skulle jag säga.

(3) men ändå föra en väsentligt generösare invandringspolitik än andra, samtidigt som dessa alltså inte är speciellt välkomna.

Politikerna för en generös invandringspolitik, men de kan ju vara långt ifrån säkra på att den har folklig förankring. VIlket jag inte tror att den har. Alltså är inte invandrarna, särskilt inte de från Mellanöstern och Afrika, särskilt välkomna hos svensken i gemen, nej. Och så alla mitt i livet som rätt mycket struntar i hela saken.

Vi är också konflikträdda. Vill inte beblanda oss med folk som är högljudda, som beter sig annorlunda, men vi vill heller inte säga till eller ifrågasätta - så vi undviker. Språket är en annan anledning till att det kan kännas jobbigt. Förstår han/hon vad jag säger? Förstår de de svenska koderna? Troligen inte, om de aldrig umgås med svenskar och dessutom inte arbetar. Och de får inga jobb för de kan inte koderna och bryter för kraftigt. Kan man också hänga upp som julpynt.

Vi är ett mycket märkligt litet folk. Landet Lagom? Inte mycket inte..

30 maj 2012 | Unregistered CommenterBoa

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>