Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
torsdag
maj242012

Tio tusen – vad som än händer

Gårdagens diagram över antalet uppehållstillstånd för flyktingskäl per ursprungsland väcker en fråga: hur förändras takten? Diagrammet visar som sagt antalet utfärdade uppehållstillstånd 1980–2011, där den röda delen av staplarna anger antalet de senaste fem åren, dvs 2007–2011. Är det oproportionerligt mycket eller lite rött i diagrammet?

De senaste fem åren utgör 15,6 procent av tidsperioden.* Hur mycket rött är det i diagrammet då? Remarkabelt nog är andelen förbluffande lika: 16,2 procent. I snitt de senaste 32 åren ligger nivån på drygt 10 500 uppehållstillstånd per år för flyktingskäl. Om man jämför perioden 1980–2006 med 2007–2011 syns en ökning: från 8 800 per år till 10 900. Men snarare är stabiliteten det märkliga.

Varför då? Därför att formellt ska dessa beslut till största delen vara styrda av yttre händelser utanför Sveriges kontroll. Sverige anger ett regelverk för vilka asylskäl som accepteras, och sedan är det världshändelser och flyktingströmmar som avgör vilka som kommer till vårt land och visar sig uppfylla kraven. Och världen är en väldigt föränderlig plats. Som synes av diagrammet kommer den stora delen av flyktingarna från en handfull länder där specifika händelser och konflikter utlöst mycket skiftande flyktingströmmar. Då borde det rimligen finnas en väldig variation i hur många som kommer och hur starka skäl dessa personer har.

Frågan man då kan ställa sig är hur det av en ren slump kan vara så att dagens flyktingströmmar från Somalia, Irak och Afghanistan innehåller ungefär lika många personer med tillräckliga skäl för uppehållstillstånd som gårdagens strömmar gjorde när de kom från Iran, Ex-Jugoslavien och Chile. Onekligen ett sammanträffande. Hur kan det vara så egentligen?

 

edit:

Ett förtydligande diagram, apropå diskussion i kommentarsfältet.

Edit 2:

A little voice of reason gör Ulf Schyldt en intressant uppföljning på det här inlägget, visar på att det visst finns trender och förändringar i antalet uppehållstillstånd och diskuterar politiken bakom. Rekommenderas.

–––

*Som alltid gäller en generell friskrivningsklausul för statistiska uppgifter på inslag.se: det kan förekomma helt oavsiktliga räknemissar här. (Exempelvis minns jag faktiskt inte i det här fallet om jag kapade bort några små obetydliga strömmar i svansen när jag gjorde diagrammet för att få hanterbar storlek på det.) Behöver man skarpa 100 procent garanterat exakt korrekta siffror till sista decimalen får man själv bege sig till Migrationsverkets statistik.

Reader Comments (3)

Märkligt, vilka data mer specifikt utgår du ifrån?

24 maj 2012 | Unregistered CommenterClaes

Njaä... om man tittar på inflödet av "flyktingar eller motsvarande", som får uppehållstillstånd, så svänger det mellan 4.000 och 44.000 per år. Det är mycket tveksamt att räkna ut ett aritmetiskt genomsnitt på så stora årsvisa variationer och därefter hävda, att det inte skulle finnas någon större årsvis variation.

Klicka här för uppehållstillstånd per år

En en tydlig trend är, att regeringen Bildt kraftigt ökade inflödet till Sverige liksom regeringarna Reinfeldt också (som förväntat) har gjort.

PS Kapaciteten hos människosmugglarna är f.ö. en begränsande "yttre" faktor (jämte andra länders politik).

24 maj 2012 | Unregistered CommenterAnders

Anders, visst studsar det mellan åren. Men frågan är ju varför nivåerna över huvud taget påminner om varandra över längre perioder, medan strömmarna kommer från helt olika regioner. 30–40 000 är exceptionella nivåer som kan förekomma ett enstaka år – sedan normaliseras det igen. Genom politiska reaktioner?

*edit*
Claes: Jag räknade på staplarna i diagrammet i förra posten, som i sin tur bygger på detta:
http://www.migrationsverket.se/download/18.478d06a31358f988845800010288/tabs3.pdf
Siffrorna blir inte exakt desamma, eftersom "övrigt"-kategorin inte är med i diagrammet, men på ett ungefär.

*edit 2*
Jag lade till ett diagram som visar vad jag menar – svängningarna i antal asylsökande är ju större än antalet uppehållstillstånd, som snarare ser ut att ligga på olika stabila nivåer beroende på politisk regim. Sedan är förstås antal asylsökande beroende på utsikterna att få asyl, och strömmarna svänger snabbt om till andra länder om det blir ett skifte i policy.

24 maj 2012 | Registered CommenterPeter Santesson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>