Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
maj232012

Ursprungsländer

Apropå gårdagens utvikning om nivån på invandringsdebatten, finns det en aspekt till som skulle må bra av mer sakkunskap och tankereda. Det gäller var flyktingströmmarna kommer ifrån och hur det förändras över tid. I debatten pratas det om ”flyktingar” så där i största allmänhet, som om det vore en homogen massa. Så ser förstås verkligheten inte ut.

Nedanstående diagram visar, nedbrutet per ursprungsland, antalet beviljade uppehållstillstånd 1980–2011 till flyktingar.* Den röda delen av stapeln utgör upphållstillstånd som utfärdats de senaste fem åren.

Man kan göra ett par reflektioner här. För det första, merparten av flyktinginvandringen handlar om en handfull länder. För det andra, de länderna verkar skilja sig rejält åt sinsemellan, inte minst när det gäller flyktingarnas förutsättningar att ta sig in på svensk arbetsmarknad. De fem största flödena kommer från fyra olika världsdelar. För det tredje, flyktingströmmarna förändras rejält över tid. Dagens flyktingar kommer från helt andra länder än de gjorde för femton år sedan. Man ska hålla tungan rätt i mun när man jämför flyktingar och flyktingar, med andra ord.

Bland annat av den anledningen är det lite märkligt när man, som i Betnérs program, ägnar energi åt att dividera hur stor invandringen till Sverige är brutto respektive netto – som om detta var jämförbara flöden som kunde balansera varandra på något vis. Det här är data som tjänar på att brytas ned ett par hack. Totalsiffror döljer väsentliga skillnader.

–––

* Migrationsverkets rubricering lyder: ”Beviljade uppehållstillstånd 1980-2011 enligt Genèvekonventionen, krigsvägrare, de facto flyktingar, skyddsbehov, humanitära skäl 1), tidsbegränsade 2), kvotflyktingar, tillfällig lag 3), tidigare tidsbegränsat tillstånd och verkställighetshinder 4)” 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>