Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
maj222012

Betnér Direkt, Åkesson och den där debatten

Betnér Direkt hade säsongsavslutning igår kväll. Det nya debattprogrammet i Kanal 5 ägnade vårens sista program åt vår mest laddade politiska fråga, invandringen. Med Jimmie Åkesson i studion, flankerad av Sakine Madon och Andreas Johansson-Heinö, var det upplagt för en intressant debatt. På grund av misslyckat programledarskap får man säga att programmet tyvärr blev en gapig flopp.

I programmet fungerade Åkesson och Betnér som två rätt typiska representanter för den invandringskritiska och den invandringsbejakande positionen i svensk debatt. Vad Åkesson står för är välkänt och genomtröskat vid det här laget:

  1. Massinvandring: Sverige har en mycket stor invandring.
  2. Invandringsproblem: Netto har denna invandring mycket negativa konsekvenser för landet.
  3. Policyrekommendation: Därför bör invandringen minskas kraftigt och regleras mycket hårdare.

Ungefär. Sd:s budskap kan knappast ha undgått någon och är inte speciellt komplicerat.

Varför tenderar då debatter mot Sd i allmänhet och Åkesson i synnerhet att bli så röriga? Problemet är att de som företräder den invandringsbejakande positionen tycks ha svårt att bestämma sig för vilken del i argumentationskedjan man vill attackera och sedan göra det på ett logiskt konsekvent sätt. Resultatet blir en gapig diskussion – man hör att de tycker mycket illa om sin motståndare – som i sak inte levererar speciellt mycket sammanhängande substans.

Faktum är att den verklighetsbeskrivning som invandringskritiker och invandringsbejakare gör i led 1–2 ligger närmare varandra än man kan tro.

Led 1. Är invandringen stor eller liten?

Har Sverige i dag en ”massinvandring”? Frågan kom upp i programmet och avhandlades med sedvanlig hetta. Egentligen är detta dels en fråga om terminologi, dels en materiell fråga om volymer. Om det ligger något värderande i att använda förledet ”mass-” finns det olika uppfattningar. Massinvandring låter onekligen inget vidare, utan har samma klang som massarbetslöshet. Massvaccination låter å andra sidan bättre. Förledet antyder någonting som sker i stora volymer på bekostnad av precision och urskiljning. I internationell forskning om invandring används ”mass immigration” regelbundet utan att vara ett laddat begrepp. Men visst, klart att termen är laddad på svenska.

Men vad man än använder för begrepp, är det rimligen intressantare att uppehålla sig vid hur stor invandringen är och vad den volymen ska sättas i relation till. Här brukar siffran 30 000 om året dyka upp, och det är i den storleksordningen som flykting- och relaterad anhöriginvandring ligger på. Frågan är om det är mycket eller lite. Om man ska debattera mot Åkesson bör man bestämma sig och sedan hålla fast vid detta. Men det verkar vara svårt.

30 000 om året är väl inte så mycket, sägs det ena stunden. Sverige är ett stort och ödsligt land, och 30 000 personer utgör tre promille av befolkningen. Ok, då är alltså invandringen obetydlig. Och i så fall har den väl rimligen obetydliga konsekvenser för svensk demografi?

Men samtidigt som 30 000 personer om året är försumbart, framhålls i andra sammanhang som ett oundgängligt befolkningstillskott som räddar landet från att ha en befolkningsminskning. Det vill säga den lilla invandringen har stora, påtagliga (positiva) konsekvenser för svensk demografi och ekonomi. (Detta argument återkommer i flertalet västländer.) Man bör bestämma sig för vilket budskap som gäller.

Ännu konstigare blir det när man attackerar invandringskritiker för att överdriva hur många som kommer (det är faktiskt bara 30 000 om året) men samtidigt anför att invandringen borde vara större än i dag eller helt oreglerad. Skulle det vara ett problem eller inte om invandringen var större än dessa 30 000? Återigen, bestäm vilket budskap som gäller.

Hur ligger det till, då? Är 30 000 personer om året mycket eller lite? Det beror förstås på vad man jämför med, och för att bedöma den långsiktiga effekten av inflödet är det svenska födelsetal som är relevant måttstock. Det varierar förstås en del, men grovt räknat handlar det om i storleksordningen drygt 100 000 barn om året. Med den jämförelsepunkten får man säga att invandringens storlek är betydande och att det på lite sikt får stora demografiska konsekvenser (hur man nu än värderar dessa). Europas låga födelsetal gör att Europa behöver invandring för att hålla uppe befolkningstalen, men samma låga födelsetal gör också högst naturligt att denna invandring kommer att sätta ett stort demografiskt avtryck. (Annars skulle den ju inte behövas.) Det är bara enkel matematik. Fores informationsportal migrationsinfo.se ger statistiken för Sveriges del och drar slutsatsen:

Redan från och med mitten på 1970-talet var nettoinvandringen till Sverige större än födelseöverskottet, en siffra som har växt kraftigt de senare åren. Invandringens påverkan på befolkningen blir extra stor eftersom de som kommer till Sverige ofta själva är unga och senare också får barn. Det bodde nästan 400 000 barn med två utrikes födda föräldrar i Sverige 2009. SCB:s befolkningsprognoser för 2010 och framöver är mycket osäkra och beror både på fruktsamheten och invandringens storlek. Ganska säkert är dock att invandringen kommer att spela en viktig roll i den demografiska utvecklingen.

Det är en välunderbyggd ståndpunkt, som man gott kan hålla sig till i debatten. Det här handlar om stora förändringar, hur vi än ska värdera dessa.

Led 2. Finns det ”invandringsproblem” eller inte?

Vilka sociala problem följer med invandringen och hur ska man förklara problemen? Att det finns allvarliga sociala problem i städernas miljonprogramsområden, och att dessa områden är etniskt segregerade, förnekar knappast någon. Striden blossar upp när det gäller hur orsakssambanden ser ut.

Betnér intog en ovanligt märklig position i sändningen: problemen beror inte på invandring utan på brister i integrationspolitiken. (Jämför: fattigdomsproblemen beror inte på hushållens låga disponibla inkomster utan på brister i social- och arbetsmarknadspolitiken.) Distinktionen är svårbegriplig.

Den vanligare och mer lättfattliga striden brukar stå mellan om man ska beskriva problemen som en fråga om kultur eller en fråga om klass. Utanförskapet i dessa problemområden är i grund och botten den gamla klassfrågan som nu har återvänt i en ny skepnad, lyder motargumentet mot Åkessons ståndpunkt.

Hur det ligger till med den saken kan man förstås med fog ha olika uppfattningar om. Men på vägen görs ofta en tankevurpa. Man framför motargumentet som om eventuella problem som beror på klass därmed inte skulle vara invandringsrelaterade – som om motargumentet helt förde ut dessa frågor ur debatten.

Men den tankegången bär ju inte. Tvisten gäller hur leden i orsakskedjan ser ut (klass, kultur, diskriminering, dålig politik, etc.) och vilka praktiska möjligheter som finns att komma åt problemen, men kedjan börjar och slutar fortfarande i samma faktorer: stor asylinvandring respektive sociala problem.

Invandringsbejakande debattörer kommer i många varianter. Den libertarianska positionen, som intas av exempelvis Fredrik Segerfeldt, är logiskt oklanderlig men inte speciellt vanlig. (Klyftor är inte ett politiskt problem i sig. Låt invandrarna klara sig bäst de kan på en fri marknad.) Mycket vanligare är debattörer med en vänsterprofil, och dessa brukar i andra sammanhang beskriva ekonomisk ojämlikhet som ett socialt gift med de allra gruvligaste effekter på de samhällen som drabbas. Där ginikoefficienten stiger blir barnen feta, livet blir kort och människor slutar att lita på varandra. Då borde det för debatten inte vara helt ointressant att fråga sig vilken effekt invandring har på ekonomisk ojämlikhet. Kanske kan Åkesson och hans vänsterkontrahenter mötas genom den orsaksmekanismen?

Nedanstående diagram visar ginikoefficienten i Sveriges kommuner 2008 (SCB-data, hämtat från SKL) samt andel utrikes födda i kommunerna (SCB).

Ginikoefficient och andel utrikesfödda i svenska kommuner. (SCB, SKL)

Sambandet är hyfsat starkt (r2=0,24) och ligger väl i nivå med andra typiska storheter som påverkar ginikoefficienten. Och detta är ju egentligen inte konstigt alls. En stor del av dessa grupper är mer eller mindre utblottade när de kommer till sitt nya land och har dystra utsikter på arbetsmarknaden. Följaktligen får de en kärv ekonomisk situation, och lika följaktligen kommer ginikoefficienten därmed att stiga.

Man kan förstås invända att det är just detta som är grundproblemet som ska åtgärdas. För all del. Men poängen är att den debattör som i andra sammanhang hävdar att en stigande ginikoefficient medför allvarliga sociala problem, får svårt att komma runt att offentlig statistik pekar i riktning mot att detta tråkiga samband mellan invandring och stigande gini faktiskt föreligger i dag. Därmed borde inte heller den invandringsbejakande verklighetsbeskrivningen i praktiken ligga så långt i från den invandringskritiska. Sverigedemokraterna skulle kunna börja referera till The Spirit Level om de hade haft lite fantasi och retorisk illvilja. (Glöm inte att infoga en släng om ”evidensbaserad politik” för den rätta knorren.)

Så vad borde de prata om?

Invandringsdebatter handlar oftast om led 1–2, ett ältande om hur många som kommer och om problemen beror på klass eller kultur. Det är inte konstigt att de debatterna inte leder särskilt långt. Det vore mer meningsfullt om man fokuserade på led 3 istället: policyslutsatser. Tre punkter som borde diskuterats med Åkesson igår är:

1. Integration. Även om så all asylinvandring skulle upphöra kvarstår fortfarande problemet med hundratusentals utrikes födda som har en svag ställning på arbetsmarknaden, segregering m.m. Den frågan behöver andra lösningar än stängda gränser. Och om man kan hitta en lösning på den frågan faller argumentet för stängda gränser.

2. Bistånd. Invandringskritiker brukar hävda att det bästa sättet att hjälpa utsatta människor i tredje världen är inte genom att släppa in dem i Sverige som flyktingar, utan genom ett utökat bistånd. Men samtidigt finns det i dag en omfattande och växande kritik mot biståndets effekter på mottagarländerna. Varför skulle en utökad biståndsverksamhet vara så saliggörande när det befintliga biståndet fungerar så illa? Däremot kan invandring ha positiva effekter även för ursprungsländerna, dels genom direkta pengaöverföringar från invandraren till sitt hemland, dels genom stärkta handelsförbindelser.

3. Moral. I grunden kretsar asylfrågan i dag kring vilka förpliktelser vi känner att vi har för nödställda människor som står vid vår dörr och ber om skydd. Förmodligen är det få som anser att förpliktelserna är helt obegränsade, men det är nog också mycket få som anser att de är obefintliga. Det handlar ofta om outhärdliga människoöden. Det är nog få väljare som tycker att det är moraliskt meningsfullt att försöka väga upp att man ena dagen kastar en politiskt förföljd författare till sin död genom att andra dagen lägga en halv miljard extra på vaccinationsprogram i en annan kontinent. De där kärlen kommunicerar inte moraliskt med varandra på ett självklart sätt.

Där någonstans skulle invandringsdebatten med Sd börja bli intressant.

Reader Comments (17)

Bra inlägg! Dock reagerade jag på följande:

"Även om så all asylinvandring skulle upphöra kvarstår fortfarande problemet med hundratusentals utrikes födda som har en svag ställning på arbetsmarknaden, segregering m.m. Den frågan behöver andra lösningar än stängda gränser. Och om man kan hitta en lösning på den frågan faller argumentet för stängda gränser."

Om det finns en lösning på det problemet så betvivlar jag starkt att den är så fulländad att den möjliggör att ett obegränsat antal invandrare som har låg eller ingen utbildning skulle kunna komma hit och lyckas få arbete, försörja sig själva och bli välintegrerade i Sverige. På sin höjd kan man nog hoppas på att minska andelen arbetslösa och ointegrerade i den kategorin av de som redan befinner sig i Sverige.

För oavsett om man sänker ingångslöner och bidrag, inför olika skatteavdrag och liknande åtgärder så kommer det ändå finnas en högst begränsad efterfrågan på lågutbildad arbetskraft i Sverige. Kommer man hit i vuxen ålder och aldrig har studerat i sitt liv (eller ytterst lite) så är det inte heller så realistiskt att tro att en större andel kommer lyckas ta sig genom erforderlig utbildning för att få ett jobb där efterfrågan på arbetskraft finns idag. Det blir också tveksamt om det blir så ekonomiskt lönsamt att ta hit och utbilda invandrare om de redan har passerat låt oss säga 35-40 årsåldern.

Att argumentet för minskad invandring skulle försvinna genom en magisk lösning på integrationen låter därför som en ren utopi.

22 maj 2012 | Unregistered CommenterJohan L

"Betnér intog en ovanligt märklig position i sändningen: problemen beror inte på invandring utan på brister i integrationspolitiken. (Jämför: fattigdomsproblemen beror inte på hushållens låga disponibla inkomster utan på brister i social- och arbetsmarknadspolitiken.) Distinktionen är svårbegriplig."

Den där märkliga positionen intar jag också. Fast jag förstår faktiskt inte din invändning. Låg disponibel inkomst är väl fattigdomsproblemet? Eller syftar du på något annat utöver? Och social- och arbetsmarknadspolitik kan mycket väl leda till låg disponibel inkomst.

Min inställning är att det inte är det inte är invandringen i sig som är problemet, det är inte konstigare att flytta över en landsgräns än att flytta över en kommungräns. Problem uppstår när vi för en politik som försvårar integration.

22 maj 2012 | Unregistered CommenterDennis

Dennis: jag menar att distinktionen är meningslös. Om vi har stor invandring och dålig integration följer sociala problem – och försvinner endera av faktorerna minskar/upphör problemet. Hur kan man säga att problemet beror på den ena faktorn men inte den andra, i så fall? Båda är nödvändiga och tillsammans tillräckliga.

22 maj 2012 | Registered CommenterPeter Santesson

Jag vänder mig mot dina avslutande tre punkter.

1. "Och om man kan hitta en lösning på den frågan faller argumentet för stängda gränser." Nej, då det ena hänger ihop med det andra. Du förutsätter att man i teorin skulle kunna formulera en integrationspolitik som i praktiken skulle kunna integrera ett obegränsat antal invandrare. Någon sådan integrationspolitik torde inte stå att finna - men det beror inte på att man inte har försökt, utan snarare på det enkla faktum, som du inte uppmärksammar nämnvärt, att olika invandrare har olika svårt att integreras. Om man ställer frågan såhär, i två led: Tror du att 1000 läkare är lika "integrerbara" som 1000 analfabeter? Och tror du att 1000 danskar är lika "integrerbara" som 1000 somalier?

2. "Däremot kan invandring ha positiva effekter även för ursprungsländerna, dels genom direkta pengaöverföringar från invandraren till sitt hemland, dels genom stärkta handelsförbindelser." Men om nu Sverige förlorar ekonomiskt på den invandring vi har idag, varför skall vi då acceptera detta? Har Sverige en skyldighet att gå back på invandringen för att Somalia skall kunna tjäna på den? Annorlunda uttryckt, har Sverige en skyldighet att hjälpa fram andra länders ekonomier, och i så fall varför?

3. "I grunden kretsar asylfrågan i dag kring vilka förpliktelser vi känner att vi har för nödställda människor som står vid vår dörr och ber om skydd." Nej, nu reducerar du frågan. Det handlar inte bara om moral, det handlar också om att Sverige bör fortsätta vara en relativt väl fungerande rättsstat, men asylinvandringen underminerar i nuläget rättsstaten i sig. Att vi tar emot flyktingar med genuina asylskäl torde knappast någon (?) ha något emot. Däremot opponerar sig många, men alltför få, mot att vi tar emot personer som uppenbarligen inte har några som helst asylskäl. Sverige tar emot personer som ljuger om sina asylskäl, och vi gör alltför lite för att utvisa personer som har fått avslag på sin asylansökan. Men istället för att fokusera på att utvisa illegala invandrare, belönar man dessa personer som underminerar svensk lagstiftning genom att erbjuda dem vård på skattebetalarnas bekostnad. Nu senast föreslog Fp att vårdgivarna inte skall behöva anmäla de illegala. Istället talar vi om "papperslösa" och förfasar oss över nätsidor som uppmanar folk att följa svensk lagstiftning. Land skall med lag byggas, inte med moralism och godtycke.

I övrigt uppmärksammar du inte faktorer som kultur, religion och etnicitet, som rimligen borde diskuteras oftare i invandringsdebatten. Du tycks också ovillig att skilja på olika slags invandrare; förmodligen är det inte hållbart att som liberal skilja på folk och folk. Men det märkliga i sådana här sammanhang är att liberaler/nyliberaler inte noterar något av det mest anmärkningsvärda med mångkulturella samhällen: De begränsar alltid individens frihet. Till följd av den muslimska invandringen till Europa efter kriget, som helt saknar motstycke i Europas historia, har vi fått både självutnämnda shariapoliser som hotar konstnärer, en internaliserad självcensur, och rent faktiska hädelselagar. När de oundvikliga konflikterna i ett mångkulturellt samhälle bubblar upp till ytan, svarar makthavarna med förbud och kriminalisering, med mer eller mindre uppenbart våld och maktmissbruk i syfte att neutralisera konflikterna. Det är därför vi exempelvis får se österrikiska hemmafruar dras inför domstol för att de har uttalat sig om en medeltida arabisk profet. Det är pga. invandringen vi får se självutnämnda antirasister angripa Sverigedemokrater och deras grundlagsstadgade demonstrationsrättigheter, eller för den delen mörda holländska politiker. Men denna gradvisa inskränkning av individens friheter - som förstås rättfärdigas med paroller om icke-diskriminering, mänskliga rättigheter och godhet i största allmänhet - tycks ingen annan än de invandringskritiska reagera på.

Tack för ordet.

22 maj 2012 | Unregistered CommenterMagnus Larsson

Bra text, det är på detta sätt som invandringsdebatten borde drivas, och inte endast med Sd.

Några reflektioner angående moral:

Det är tycker jag uppenbart att vår moral står inför nya problem i en globaliserad värld. Med de utökade möjligheter att resa som finns idag fungerar kanske inte våra moraliska instinkter på ett koherent sätt. Det var lättare då det i princip endast var grannarna som knackade på dörren, och bad om hjälp.

Vilken somaliska är det mest synd om, hon som står och klappar på vår dörr och haft resurser att ta sig ända till Sverige, eller hon och många många fler som befinnner sig i ett flyktingläger i någon grannstat? Med obegränsade resurser skulle vi kunna hjälpa alla, men våra resurser är knappast obegränsade.

Alternativet för dem som tar sig hit är kanske inte enbart att ge dem asyl i Sverige eller skicka tillbaka dem utan möjligheten finns ju också att fördela flyktingmottagandet jämnare i den utvecklade världen.

Vidare skall vi blunda för deras situation som inte har resurser att ta sig ända hit? Dessa triggar ju inte lika lätt igång vår empati eller moral?

Det var några frågor, jag har inte svaren.

22 maj 2012 | Unregistered CommenterClaes

I grunden en bra artikel. Men dels får jag instämma med föregående talare om att det som ska diskuteras i punkt 3 innehåller fler bottnar än det du tar upp. Sedan skulle jag också vilja hävda att det finns en central punkt i SD:s budskap som du missar och det är kritiken mot mångkulturalismen och värnandet om nationalstaten. Detta borde egentligen vara den centrala frågan att diskutera. Personligen menar jag att det är möjligt att ha en ganska stor invandring med en fungerande invandringspolitik som bygger på idén om att målet bör vara att invandrare ska försvenskas, till skillnad från dagens politik som har som uttalat mål att invandrare ska behålla sin särart. Det är den verkligt intressanta diskussionen. I nuläget har vi sju riksdagspartier som alla vurmar för mångkultur men ingen kan riktigt motivera varför. Det enda de är överens om är att SD är främlingsfientliga eftersom de förordar en assimileringstanke som nu omfattas av allt fler politiker i Europa och som var förhärskande i Sverige fram till 70-talet.

22 maj 2012 | Unregistered CommenterJonatan

Tankeväckande inlägg, som gör mig nyfiken på själva programmet! Kan man se det i efterhand? Hittar bara ett kort "Eftersnack" på Kanal 5:s webbplats.

23 maj 2012 | Unregistered CommenterMagnus Strömgren

P.S: Har SKL verkliga färdiga ginikoefficenter/kommun för nedladdning? :p

23 maj 2012 | Unregistered CommenterMagnus Strömgren

Magnus, det verkar vara svårt att hitta programmet nu. Lite konstigt. Jag såg det en gång till för att friska upp minnet igår ca kl 11.45–12.30, så då låg det online i varje fall.

Hm, nu känns det som att det där var något skämt från dig om gini och SKL, men jag är lite för trög för att koppla. Så jag svarar bokstavligt istället. :) SKL har en statistikdatabas som är rena guldgruvan. Siffrorna är ju SCBs från början, men jag tror inte att SCB sammanställer gini på kommunnivå regelbundet, utan har beräknat det vid några tillfällen i samband med något särskilt projekt.

23 maj 2012 | Registered CommenterPeter Santesson

Utmärkt inlägg! Precis så här, dvs med fakta och argument istället för med dunkla insinuationer, borde fler närma sig den här frågan.

Dock har jag en invändning mot följande: "Ännu konstigare blir det när man attackerar invandringskritiker för att överdriva hur många som kommer (det är faktiskt bara 30 000 om året) men samtidigt anför att invandringen borde vara större än i dag eller helt oreglerad. Skulle det vara ett problem eller inte om invandringen var större än dessa 30 000? Återigen, bestäm vilket budskap som gäller."

Det är inget inkoherent med att å ena sidan påpeka att någon framför felaktiga fakta (dvs om någon överdriver den faktiska omfattningen av invandringen), samtidigt som man rent normativt anser att invandringen kan öka eller borde vara obegränsad. Det är ju två helt olika frågor; en deskriptiv och en normativ.

23 maj 2012 | Unregistered CommenterMarcus

Marcus: Tack! I strikt mening har du ju rätt. Och rent allmänt ska man förstås begära att alla försöker ha någorlunda koll på sina siffror. (Inom rimliga gränser – börjar vi begära att alla ska springa till SCB och dubbelkolla allt innan man öppnar käften kommer ingen orka diskutera längre. Men ja, inom rimliga gränser som sagt.) Men även om det inte är ologiskt, så är det ju ändå debattmässigt rätt underligt att angripa en siffra som alltför högt angiven i en debatt där man själv önskar att siffran verkligen var så hög eller ännu högre än så. Statistikmissen blir ju inte mycket till tungt motargument i den egentliga debatten i så fall, utan blir mer av ett stickspår. Det är väl inte ohederligt att ge sig in på sånt, men det gör ju egentligen debatten rätt ointressant.

23 maj 2012 | Registered CommenterPeter Santesson

Tack för info -- det verkar vara en högst användbar databas! Det blev nog fel smiley; ville signalera upphetsning eller nåt sånt. :)

P.S.: Nu verkar programmet åter ligga uppe; skall kolla ikväll.

23 maj 2012 | Unregistered CommenterMagnus Strömgren

"1. Integration. Även om så all asylinvandring skulle upphöra kvarstår fortfarande problemet med hundratusentals utrikes födda som har en svag ställning på arbetsmarknaden, segregering m.m. Den frågan behöver andra lösningar än stängda gränser. Och om man kan hitta en lösning på den frågan faller argumentet för stängda gränser."

Fel utgångspunkt. Att flytta folk över halva jordklotet för att lösa problem som ändå inte löses i hemländerna är en vansinnig och dyr politik, oavsett om man lyckas integrera immigranterna till sista man. Om vi lyckas integrera dem, men ingen vinner på det?

Fel igen. Vi måste stänga gränserna för att koncentrera resurserna på att få in dem på arbetsmarknaden vi redan tagit emot. Självklart blir det oerhört mycket svårare med en "öppen kran". Är det lättare att torka upp vatten från ett rum om vattnet är stängt eller om det ligger en piskande vattenslang som fyller på mer hela tiden? Det här förstår t.o.m. kickers i förorten, rent spontant.

Förövrigt lyckas vi inte integrerar dem eller få in dem på arbetsmarknaden, så hela frågan är närmast obsolet.

Sedan kan man vara emot vår immigrationspolitik ändå, precis som man kan vara emot Borgs finanspolitik. Alltså av rent principiella skäl t.ex. Rent logiskt, skall man behöva förklara sitt motstånd mot nomenklaturans immigrationspolitik mer än Borgs finanspolitik? Varför exakt då? Vi lever väl i en demokrati.

23 maj 2012 | Unregistered CommenterRobsten

Uppskattar verkligen ett mer intellektuellt förhållningssätt gentemot dessa för Sverige så "omvälvande" frågor.

Tack Peter!

Jag hade tidigare tänkt skriva av mig lite reflektioner kring en mer fördjupad debatt men ser att mina synpunkter redan tagits upp av meningsfränder ovan.

En liten passus kan dock göras för avsnittet för bistånd. Humanitära insatser på plats med sjukvårdskit, vattenrening, avloppssystem, p-piller, proteser, etc är inte till sin utformning förknippat med de problem som så ofta drabbar det generella biståndet och dess verkningsgrad.

Gällande invandring så bör det tilläggas gällande storlek på invandring.Antalet asylsökande är oxå mkt intressant då dessa visar strömningarna i världen, se gärna sammanställning här: http://affes.wordpress.com/2011/04/17/sverige-extremare-an-nagonsin/

Förutom storleken så är givetvis typ av invandring enormt utslags givande för vilken nytta den har för mottagarlandet. Sverige har stor del av sin invandring från länder som svårligen låter sig anpassas in i ett för dem så väsenskiljt samhälle som vårt.

Oavsett vilka trollslag man försöker sig på så måste fjärrinvandringen i det närmaste upphöra för att de grupper som nu är här men som står utanför, skall få chansen att komma in..

Dessvärre tror jag dessa sår är så omfattande på samhällskroppen att det enda som biter är konsekvens med skyldigheter & tid förutsatt att vi inte längre utövar detta "våld" på samhällskroppen.

24 maj 2012 | Unregistered CommenterCeasar Andersson

På grund av misslyckat programledarskap får man säga att programmet tyvärr blev en gapig flopp.

Eller hur! Det var inte direkt Betnérs största stund som programledare, om man så säger. Synd på ett sånt intressant ämne. Säsong ett slutade inte direkt med någon flagga i topp.

24 maj 2012 | Unregistered CommenterMagnus Strömgren

Peter Santesson skriver: "Integration. Även om så all asylinvandring skulle upphöra kvarstår fortfarande problemet med hundratusentals utrikes födda som har en svag ställning på arbetsmarknaden, segregering m.m. Den frågan behöver andra lösningar än stängda gränser. Och om man kan hitta en lösning på den frågan faller argumentet för stängda gränser."

"Och om man kan hitta"... om säger om...

Peter, är det en främmande tanke för dig, att några "lösningar" inte kommer att "hittas", eftersom det inte finns några "lösningar"?

Svenska politiker har importerat en invandrarpopulation, som är underrepresenterad på arbetsmarknaden och överrepresenterad i bidragsberoende och brottslighet.

En population, som är underrepresenterad på arbetsmarknaden och överrepresenterad i bidragsberoende och brottslighet, brukar kallas för en underklass.

Svenska politiker har alltså importerat en etniskt förankrad underklass.

Inget land på jordklotet har någonsin lyckats integrera/assimilera en etniskt förankrad underklass.

Jämför med USA. De svarta utgör en underklass - ingen bestrider det (inte ens SR eller SVT). Det finns en svart medelklass och en svart överklass och en svart familj i vita huset - men den svarta populationen utgör en underklass.

USAs ansträngningar att integrera/assimilera landets etniskt förankrade underklass har misslyckats. Och alla - säger alla - initiativ av svenska politiker att integrera/assimilera den etniskt förankrade underklass, som de har importerat, dessa initiativ har (föga förvånande) redan prövats i USA... och misslyckats.

I USA (jämte en del andra länder) - och numera också i Sverige - så är etniska gäng och s.k. flashmobs, rån, plundring, upplopp, bil- och mordbränder samt en oerhört snedfördelad våldsbrottslighet permanenta inslag i samhället.

Ett land kan - med stora ansträngningar - integrera en underklass.

Men. Inget land på jordklotet har någonsin - trots enorma ansträngningar - lyckats integrera/assimilera en etniskt förankrad underklass.

24 maj 2012 | Unregistered CommenterJohan

Malmö blir alltmer ojämlikt enligt studie av Tapio Salonen http://www.sydsvenskan.se/malmo/en-alltmer-ojamlik-stad
"Han konstaterar att sysselsättningsnivån i Malmö konstant ligger 11–14 procent lägre än i riket i stort även om statistiken inte räknar med dem som arbetspendlar till Danmark. Det finns även en stor skillnad i förvärvsgrad mellan svenskfödda och utrikesfödda, 72–75 procent mot 40–43 procent."

27 maj 2012 | Unregistered CommenterJonas Vils

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>