Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
apr032012

Arbetslöshet bland utrikes födda

Tidigare diskuterades på inslag.se vilken effekt arbetslinjen kan få för utrikes födda, som har en så pass mycket besvärligare situation på arbetsmarknaden. En närliggande fråga är vilken betydelse dessa problem har för den totala arbetslöshetsnivån? Även om en grupp har det svårt betyder ju inte det nödvändigtvis att problemet totalt sett har någon större samhällseffekt. Hur ser proportionerna ut?

I nedanstående diagram visar den blå kurvan utvecklingen av andelen av de arbetslösa (25–55 år gamla) som är utrikes födda. År 2011 var det närmare 50 procent. Siffran måste förstås relateras till hur stor andel totalt i åldersgruppen som är utrikes födda. Detta visar den röda kurvan.

(SCB:s AKU-data)

Varför avgränsningen 25–55 år? Om man tittar på personer yngre än 25 år är effekten inte alls lika tydlig. Där slår den höga ungdomsarbetslösheten igenom på bred front. Men för den stora grupp som befinner sig i familjebildande ålder, mitt i livet, är skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes och utrikes födda kraftig och betyder mycket för de totala arbetslöshetssiffrorna. Det här måste man göra någonting åt.

(Sedvanliga reservationer för eventuella ofrivilliga räknefel.)

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>