Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
onsdag
dec302009

Anti-parti, schmanti-parti

Med risk att ge mig ut pa mark dar mina bloggande kollegor har langt djupare insikter, vill jag anda ge en kommentar till Martin Petersons, docent i filosofi vid universitetet i Eindhoven, konstiga artikel pa SvD brännpunkt. Peterson inleder med att notera risken med SD som vågmästare vid valet 2010. Under ett scenario dar blocken far, säg, 48 procent respektive, och SD resterande fyra procent, sa kommer bade sidor vara frestade att inleda samarbete med SD. SD far således en sjalvklar roll i politiken, och detta ogillar Peterson. For att undvika ett utfall som inte stämmer överens med Petersons egna preferenser, foreslas att blocken bor undansatta, säg, 2% av sina respektive mandat till vad han kallar ett "anti-parti". Detta "anti-parti" har som enda syfte att helt enkelt rösta alldeles tvartemot hur SD röstar.

Gott så. Ett sådant system hade naturligtvis neutraliserat SD:s inflytande i politiken (om det nu ar det man vill). Problemet med forslaget ar dock just ordet "frestade". Aven med ett anti-parti implementerat, och med respektive maktinnehav decimerat med 2 procent av mandaten vardera, borde inte blocken fortfarande vara frestade att snabbt och enkelt lämna sin del av anti-partiet, och daremed na fullt regeringsinnehav? Sjalvklart är det så. Och eftersom två kan leka samma lek, borde båda två vara frestade att bryta upp anti-partiet och darmed ocksa vara frestade att regera tillsammans med SD.

Vi ar alltsa tillbaka dar vi startade. Om det ar tidsinkonsekvent att vagra samarbete med SD, sa ar det ocksa tidsinkonsekvent att lamna en del av sitt mandat att motverka SD. Om partierna kan forbinda sig till att lamna mandat i avseende att motverka SD, sa kan de val ocksa forbinda sig att vagra samarbete med SD. Same same, but different. Anti-parti, schmanti-parti.

Dessutom masta man fraga sig vad som ar problemet med att SD ingar i ett regeringssamarbete? Att inte "gilla" ett partis politik kan knappast utgora grund for forandringar i demokratiska principer. Om 4% av befolkningen delar SD:s politiska preferenser, borde inte Sveriges politik, i alla fall teoretiskt, utgå till 4% ifrån SD:s politik? Vad är problemet? 

Problemet är, och detta missar Peterson, att SD är vågmästare. Blocken i exemplet ovan har starka incitament, inte att bara samarbeta med SD, utan också att konkurrera om SD:s gunst, och därmed erbjuda dem långt större makt an vad deras magra 4 procent egentligen representerar. Den ex-post förda politiken kommer då att overemfasera SD:s sympatisörernas preferenser, och därför ej representera valjarnas preferenser pa ett lämpligt sätt. Detta ar ett allvarligt demokratiskt problem.

En lösning, som bade ar tidskonsekvent och som kan stärka sambandet mellan valjarnas preferenser och den policy-mix som ar utfallet av forhandlingar, ar att tillåta negativa röster. Dvs. väljarna tillåts att antingen lagga sin röst  det parti de sympatiserar med, eller att ta bort en röst ifrån ett parti de ogillar. Betraktande mangden medlemmar i den har facebook-gruppen, sa saknar inte ett sadant forslag folkligt stod. Såkallade "swing voters" ar i mangt och mycket indifferenta mellan tva stora block, men kan ha en generell aversion mot att randpartier får en oproportioneligt stark politisk röst. Att erbjuda mojligheten att rösta mot, snarare än för, verkar onekligen vara nagot positivt.

Vad säger ni? Ska vi inte ta och röra om i grytan lite? Vända uppåner på det demokratiska system såsom vi känner till det, och tillåta negativa röster?

Vi kan väl i alla fall rösta om det.

Reader Comments (3)

Fast ska man komplicera systemet på det sättet, varför inte ge alla både en positiv och en negativ röst? Eller för den delen, varför inte helt enkelt poängsätta alla (eller en godtycklig mängd) partier?

Faran med negativa röster borde vara att såna skulle döda smala partier som många ogillar väldigt mycket, exempelvis kd och v.

31 december 2009 | Unregistered CommenterLinus

Men borde inte intensiteten hos valjarnas preferenser representeras i politiken?

31 december 2009 | Unregistered Commenterpontus

Radikalism? Fnys.

... Eller välja riksdagsmän ur valkretsar som i Vissa Andra Länder? Mer lojalitet mot väljarna än vår egen demokratiska kökkenmödding måhända. (Eller anser kökkenmöddingens proponenter att vi borde slopa valkretsarna i EU?)

... Eller tillåta väljarna att kontinuerligt registrera om sina röster till de representanter de tycker är lämpliga? Låt oss säga att ett registrerat röstetal på 1/365:edel av väljarmassan ger rätt att rösta i riksdagen, med vikt lika med antalet röster.

... Eller Solons timokrati? Enkelt att hantera genom att sätta ett lagomt pris per röst, inbetalas via skattsedeln.

... Eller återinföra tjänstemannaansvaret? På riktigt alltså. Det kanske skulle göra staten mer responsiv till annat än intressegrupperna?

... Eller avskeda alla tjänstemän vid alla myndigheter vid varje val? Utan krav att återanställa.

(De två senare därför att den röstboskap som tror att kärnan i ett fungerande frihetligt samhälle är att med många års mellanrum få välja mellan ett litet antal hårdmanipulerade alternativ ... bör vakna upp.)

1 januari 2010 | Unregistered CommenterTom

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>