Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
lördag
maj242008

Neurogeometri

Låt oss säga att geometriker – eller hur man nu ska benämna forskare inom geometri – brottades med en paradox. Den bländande logiska koherensen till trots, envisas vanligt obildat folk med att falla för allsköns optiska illusioner. När två parallella linjer korsas av vinkelhakar får folk för sig att linjerna inte är parallella utan buktar ut på mitten. När två linjer av samma längd avslutas med utåt- respektive inåtpekande spetsar får folk för sig att linjerna är av olika längd. Geometrins satser predicerar helt enkelt inte hur folk faktiskt uppfattar världen.

En grupp inom den geometriska forskningen ansåg att man måste göra något åt denna diskrepans – det är inte hållbart att geometrisk analys ska gå så på tvärs med hur människan faktiskt uppfattar linjer, sträckor och vinklar. Den s.k. beteendegeometrin, med Tahneman och Kversky i spetsen, var född.

En grupp inom den geometriska forskningen ansåg att man måste göra något åt denna diskrepans – det är inte hållbart att geometrisk analys ska gå så på tvärs med hur människan faktiskt uppfattar linjer, sträckor och vinklar. Den s.k. beteendegeometrin, med Tahneman och Kversky i spetsen, var född. Beteendegeometrikerna argumenterade för att grundläggande geometriska begrepp måste omdefinieras. Man måste lämna det analytiska elfenbenstornet och ge ämnet en beteendevetenskaplig grund. Genom experimentella studier där a-nivåstudenter i geometri fick uppge hur långa de uppfattade olika linjer, tog man nu fram en uppsättning geometriska heuristiker som vanligt folk använder sig av (s.k. perspective theory).

Vissa beteendegeometriker gick längre än så. Om man verkligen vill förstå vad som händer när en person betraktar två linjer och bedömer dem som parallella, måste vi tränga in i de underliggande neurologiska processerna. Inom neurogeometrin låter man personer bedöma linjer och trianglar med huvudet instoppat i en magnetröntgenkamera. Man har bland annat kommit fram till att olika områden i hjärnan lyser upp beroende på om det är en fyrhörning eller femhörning man betraktar.

Och allt detta är förstås intressant och törhända ett progressivt fält i sig. Det finns dock vissa konservativa geometriker som frågar sig om beteende- och neurogeometrin verkligen är geometri i ordets egentliga bemärkelse. Nå, sådana revirstrider är inget nytt och är inte så mycket att fästa sig vid.

Se vidare: Robert Östling/Ekonomistas, Andreas Bergh 

 –––
Not: Neurogeometry existerar faktiskt som fält, men är i verkligheten en inriktning inom neurologisk forskning, om jag förstått saken rätt.

Reader Comments (4)

Ti-hi. Detta blir en klassisk referens framöver!

24 maj 2008 | Unregistered CommenterNiclas Berggren

Tahneman och Kversky!!! Oslagbart!!!

24 maj 2008 | Unregistered CommenterJoakim Nilsson

Väldigt roligt, Peter! Men alla delar inte din syn att nationalekonomin är en del av de geometriska snarare än beteendevetenskapliga vetenskaperna.

25 maj 2008 | Unregistered CommenterJonas Vlachos

Jonas: "Men alla delar inte din syn att nationalekonomin är en del av de geometriska snarare än beteendevetenskapliga vetenskaperna."

Ack, jag vet, jag vet! De andra har i och för sig fel, men jag är tyvärr inte rätt person att övertyga dem om det. :-b

25 maj 2008 | Registered CommenterPeter Santesson

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>