Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
söndag
feb242008

Vettiga väljare trots allt?

Gång efter annan ger surveyundersökningar en hårresande bild av den politiska okunskapen hos valmanskåren. Men i vilken utsträckning är det verkligen den svarandes klena kunskaper som uppmätts? Tidigare har Jacob Christensen  skrivit om enkättröttheten hos danska hushåll och frågat sig om inte detta är en faktor som borde uppmärksammas mer.

Nu rapporterar The Monkey Cage om en ny studie av Arthur Lupia och Markus Prior, där de bland annat testar för effekten av ekonomiska incitament att korrekt besvara politiska kunskapsfrågor. Jodå, det politiska minnet klarnade något hos de svarande när det låg ett par dollar i potten.

The experiment had four conditions:

1) A control group, which had 1 minute to answer each question.
2) The “money” group, which had 1 minute to answer each question and was paid $1 for each correct answer.
3) The “time” group, which was given 24 hours to answer these 14 questions.
4) The “money + time” group, which was given 24 hours and $1 per correct answer.

The results? Here is the mean number of correct answers in each group:

Control: 4.5 (out of 14)
Money: 5.0
Time: 5.4
Money + time: 5.6

Man kan dock ifrågasätta i vilken utsträckning detta resultat har bäring på diskussionen om den kunskap/okunskap som ligger till grund för valhandlingen. Incitamenten att tänka efter innan man röstar är trots allt obefintliga. Snarare har detta relevans för diskussionen om en sovande politisk potential som kan mobiliseras i kritiska lägen. 

Reader Comments (1)

Bryan Caplan är inte imponerad: "While I respect Lupia's intellect and energy, his whole project strikes me as deeply misguided."

24 februari 2008 | Unregistered Commenternonicoclolasos

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>