Santesson – Reformpolitikens strategier (Atlantis, 2012)

Alldeles utmärkt – beskriver bra förutsättningarna för politisk reformverksamhet.” Lars Tobisson, moderat nestor

Jätterolig läsning … Riktigt intressant … Boken flyttar fram kopplingen mellan statsvetenskapens resultat och det politiskt användbara.” Ursula Berge, Samhällspolitisk chef, Akademikerförbundet SSR

Pressröster om boken
Dagens Industri
Svenska Dagbladet
Svensk Tidskrift

utgående

The end comes when we no longer talk with ourselves. It is the end of genuine thinking and the beginning of the final loneliness. The remarkable thing is that the cessation of the inner dialogue marks also the end of our concern with the world around us. It is as if we noted the world and think about it only when we have to report it to ourselves.

Eric Hoffer 

Sök på inslag.se:

  Vänta…
twitter
politik
popsociologi
fler inslag
tisdag
nov132007

Pest, kolera och kalaspuffar

”I got thirteen channels of shit on the TV to choose from” klagade Roger Waters i Nobody home. Om man är helt likgiltig mellan sina handlingsalternativ kan valfriheten upplevas som chimär. Verkliga, meningsfulla val fattas mellan alternativ som det är skillnad på, val där man bryr sig hur det blir, verkar Waters säga. Man vill inte välja mellan pest och kolera.

Ett annat sätt att ifrågasätta om en valsituation är meningsfull är att peka på att alla alternativ utom ett innebär kraftiga försämringar. Ett val mellan kalaspuffar och kolera är ur det perspektivet i praktiken inte meningsfullt eller autentiskt.

indiff.JPGDessa båda krav på vad som gör ett val meningsfullt står i motsatsställning. Antag att man har att välja på (a) pest, (b) kolera och (c) kalaspuffar. Man är indifferent mellan pest och kolera och föredrar kalaspuffar.

Det initiala valet mellan pest, kolera och kalaspuffar är meningsfullt, eftersom man starkt föredrar ett av alternativen. Vad händer sedan? I nästa tidpunkt känner man sig instängd, berövad verkliga val, eftersom de enda alternativen till kalaspuffarna är pest och kolera.

Det intressanta är att det första kravet på meningsfulla val med nödvändighet leder till att det andra kravet därefter inte kan uppfyllas. Om man fattar val där ett av alternativen leder till en rejäl nyttohöjning, känner man sig därefter maktlös då alla återstående alternativ innebär försämringar. Frågan är om inte den känslan snarare bör beskrivas som ett naturligt kvitto på att man fattat ett rationellt val. Redan utövad valfrihet kan föda en högst rimlig känsla av att inte längre ha kvar något att välja på.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>